Υπηρεσίες

H AGILE πιστή στο όραμά της προσπαθεί συνεχώς να παρέχει εξαίρετες υπηρεσίες στους πελάτες της. Οι υπηρεσίες αυτές αποτελούνται από ανάλυση και βελτιστοποίηση διαδικασιών, διαχείριση, σχεδιασμό, υλοποίηση, ανάπτυξη και εκπαίδευση σε σύνθετα και απαιτητικά έργα πληροφορικής.

Κύριοι τομείς παροχής υπηρεσιών της AGILE είναι:

 • Υπηρεσίες SAP™ και SAP-all-in-one

 • Υπηρεσίες εκπαίδευσης

 • Λοιπές Υπηρεσίες (Διαχείριση κινδύνων, Κάθετες λύσεις, κλπ)

 • Διαχείριση έργων πληροφορικής (πρότυπα Agile, PMI και ASAP)

Υπηρεσίες SAP

Μία από τις κύριες δραστηριότητες της εταιρίας μας αποτελεί η υλοποίηση έργων του κορυφαίου λογισμικού ERP του κόσμου SAP™. Η AGILE είναι πιστοποιημένος συνεργάτης της SAP Hellas και έχει την γνώση και την υποδομή να παρέχει την προ-
παραμετροποιημένη λύση SAP-all-in-one η οποία εξασφαλίζει επιτυχημένη εγκατάσταση στο ελάχιστο κόστος και χρόνο με παράλληλη μείωση των κινδύνων.

Ποιό συγκεκριμένα:

 • Διαχείριση έργων SAP και Πιστοποίηση Ποιότητας

Όλα τα στελέχη της είναι πιστοποιημένα στην εφαρμογή των διεθνών πρότυπων Διαχείρισης Έργων (International Project Management standards) του Project Management Institute (PMI) τα οποία σε συνδυασμό με τις αρχές της ευέλικτης επιχείρησης αλλά και τη μεθοδολογία ASAP της SAP εξασφαλίζουν τα βέλτιστα αποτελέσματα για τους πελάτες της.

 • Ανάλυση διαδικασιών / Σχεδιασμός / Υλοποίηση

Η Agile διαθέτει άρτια καταρτισμένους συμβούλους και συνεργάτες που παρέχουν ο καθένας στον τομέα του υψηλού επιπέδου υπηρεσίες. Ενδεικτικά αναφέρονται μερικές από τις περιοχές του συστήματος SAP όπου διαθέτουμε εμπειρία:

FI/AM → Οικονομική Διαχείριση / Πάγια
RE/CFM → Διαχείριση Ακινήτων / Χρηματοοικονομική διαχείριση
CO → Ελεγκτική
BW/SEM → Αναφορές/Πληροφόρηση
ΜΜ/SD → Διαχείριση Υλικών / Πωλήσεις και Διακίνηση
PP/PS/PM → Παραγψγή / διαχείριση έργων / Συντήρηση εγκαταστάσεων
ABAP/XI/Portal → Ανάπτυξη / Τεχνολογία / SOA /Διαδικτυακή πύλη

 • Εκπαίδευση

Τα στελέχη της Agile διαθέτουν την γνώση και την εμπειρία ώστε να παρέχουν υψηλού επιπέδου εκπαίδευση βάσει προτυποποιημένων μαθημάτων ή βάσει εξειδικευμένων αναγκών των πελατών της. Ενδεικτικά αναφέρονται προτυποποιημένα μαθήματα που είναι προσαρμοσμένα στην ελληνικοποίηση του συστήματος SAP και τις απαιτήσεις του ΚΒΣ.

 • Κάθετες Λύσεις SAP

Η Agile Α.Ε. έχει αποδεδειγμένη εμπειρία στις ακόλουθες κάθετες λύσεις της SAP (SAP Industry Solutions):

 • Banking (Τράπεζες)

 • Insurance (Ασφάλειες)

 • Utilities (Υπηρεσίες)

 • Public Sector (Δημόσιο)

 • Hospitals (Νοσοκομεία)

 

Λοιπές Υπηρεσίες

 • Ανάλυση και διαχείριση κινδύνων (Risk Management)

 • Ανάλυση και βελτιστοποίηση διαδικασιών (Re-engineering)

 • Κάθετες λύσεις (ContractX για διαχείριση συμβάσεων, κλπ)

 • Εξειδικευμένη ανάπτυξη (ABAP, Java, .NET, etc)

 • Ολοκλήρωση συστημάτων (BPM, SOA, etc)

 • Agile Υπηρεσίες

 

Διαχείριση έργων πληροφορικής

Τα έργα πληροφορικής γίνονται όλο και πιο σύνθετα και απαιτητικά. Το σύγχρονο περιβάλλον άρρηκτα δεμένων Διαδικασιών και Συστημάτων σε συνδιασμό με θέματα ασφάλειας συμβάλλουν στην πολυπλοκότητα των έργων. Παράλληλα οι εταιρείες σήμερα
είναι πολύ πιο ευαίσθητες σε θέματα κόστους. Ο διευθυντής του έργου έχει την ευθύνη να επιτύχει όλα τα παραπάνω σύμφωνα με το "Καταστατικό" του έργου και σε όλες τις φάσεις αυτού, δηλαδή εκκίνηση, συντονισμό, έλεγχο και ολοκλήρωση του έργου. Ο μόνος αποδεδειγμένος δρόμος για την επιτυχή ολοκλήρωση ενός τέτοιου έργου είναι η επαγγελματική εκτέλεση τουλάχιστο των ακόλουθων λειτουργιών:

 • Έναρξη και Διαχείριση του έργου.

 • Διαχείριση του εύρους του έργου.

 • Διαχείριση κόστους και χρόνου.

 • Διαχείριση Ποιότητας Παραδοτέων.

 • Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού.

 • Διαχείριση ροής πληροφοριών (αποτελεσματική επικοινωνία).

 • Διαχείριση κινδύνων.

 • Διαχείριση εξωτερικών πόρων.

 

Η AGILE δσμεύεται στην χρήση των κατάλληλων μεθοδολογιών διαχείρισης έργων που αρμόζουν σε κάθε περίπτωση. Όλα τα στελέχη της είναι πιστοποιημένα στην εφαρμογή των διεθνών πρότυπων Διαχείρισης Έργων (International Project Management standards) του Project Management Institute (PMI) τα οποία σε συνδυασμό με τις αρχές της ευέλικτης επιχείρησης αλλά και τη μεθοδολογία ASAP της SAP εξασφαλίζουν τα βέλτιστα αποτελέσματα για τους πελάτες της.

SAP Προιόντα

Επικοινωνία

Τηλ: +30 2102855866 // Fax: +30 2102855869

e-mail: dxgiannakis@agile-st.com

Ιερού Λόχου 19 // Μεταμόρφωση Αττικής , 14452 

Links:

 • YouTube
linkedin-512.png